Υπηρεσίες Service

Η επιχείρηση σεβόμενη την πελατεία της και πιστεύοντας στην μακρόχρονη και σωστή λειτουργία του εξοπλισμού που διαθέτει στην αγορά, προσφέρει υπηρεσίες:
install
Εγκατάστασης
maintain
Συντήρησης
service icon
Αποκατάστασης βλαβών
Για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών η επιχείρηση διαθέτει εξειδικευμένους, έμπειρους τεχνικούς με τα ακόλουθα προσόντα :
Service 1
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Εργοδηγού Ψυκτικού, Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού, βοηθού ψυκτικού.
Πιστοποίηση τύπου Ι για διαχείριση ψυκτικών ρευστών που περιέχουν φθοριούχα αέρια.
Βεβαίωση κατάρτισης διαχείρισης ευφλέκτων ψυκτικών ρευστών.
Άδεια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Άδεια υδραυλικών εγκαταστάσεων

Για οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες εργασίες εκδίδεται η Υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης εργασιών όπως προβλέπεται από την νομοθεσία.

Όλες οι παραπάνω τεχνικές εργασίες καλύπτονται από την σχετική ασφάλεια αστικής ευθύνης όπως προβλέπεται από την νομοθεσία.